Visszaélés-bejelentő rendszer

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk Önt, hogy Vállalkozásunk a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról  2023. évi XXV. törvény előírásának eleget téve Visszaélés-bejelentő rendszert működtet.

Annak érdekében, hogy a bejelentő személye a Vállalkozás számára anonim módon, rejtve maradjon, a Vállalkozástól független Bejelentővédelmi megbízott kijelölésére került sor.

Vállalkozásunknál a bejelentővédelmi megbízotti feladatokat a Business and Life Üzletviteli, Adatvédelmi és Tanácsadó Kft látja el.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Visszaélés-bejelentő rendszer működtetésének köszönhetően a Bejelentő személyes adatai nem kerülnek átadásra a Vállalkozás részére, azokat kizárólag a Bejelentővédelmi  megbízott ismerheti meg, kezelheti. 

A visszaélés-bejelentő rendszer elérhetősége, melyen panaszát be tudja jelenteni: kattintson ide

Kérjük Önt, hogy az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében, bejelentését ezen a bejelentői felületen keresztül megtenni szíveskedjen! 

Együttműködését köszönjük:

Kovács Zsolt és Pusztai Tamás

Ügyvezetők

 

BEJELENTÉSVÉDELMI KISOKOS

Mit jelenthetek be?

Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt.

Ki tehet bejelentést?

a) munkavállaló

b) volt munkavállaló

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött (leendő munkavállaló)

d)az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy (tag), valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h) a foglalkoztatóval az e), f) vagy gpont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i) az a személy, akinek az e), f) vagy gpont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Hogyan tehetek bejelentést?

a) Javasoljuk, hogy írásban, a Vállalkozás fent megadott visszaélés-bejelentő rendszerén keresztül tegyen bejelentést, garantálva, a bejelentő személyes adatainak védelmét.

b, Megteheti bejelentését írásban a bejelentovedelem@businesslifekft.hu e-mail címen, a vállalkozás adatainak valamint a saját személyes és elérhetőségi adatok megadása mellett.

Mi történik miután megtettem a bejelentést?

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről a Bejelentővédelmi megbízott visszaigazolást küld a Bejelentő számára, az általa megadott elérhetőségen.

A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés kivizsgálása során a  Bejelentővédelmi megbízott kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A Bejelentővédelmi megbízott  a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Bejelentővédelmi megbízott a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Mennyi idő alatt vizsgálják ki a bejelentéseket?

A Bejelentővédelmi megbízott a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

Ki működik közre a bejelentések kivizsgálásában?

Egy, a Vállalkozástól független Bejelentővédelmi megbízott, akire vonatkozik a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi és pártatlansági szabály.
 

Mikor mellőzhető a bejelentés kivizsgálása?

Mellőzhető a vizsgálat akkor, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem az  erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.